Niebieska Sukienka Songtext

Lzy

von Mehr Songtexte

Niebieska Sukienka Songtext
To by³a wczesna jesieñ, a mo¿e by³a pó?naJesiennych, deszczowych dni i tak przecie¿ nikt nie rozró¿niaZamykam oczy i spuszczam g³owêGdy widzê ciebie przypadkiemGdy jestem w miejscach gdzie byli?my razemPrzystajê i p³aczê ukradkiemTak widzia³am j¹ jesiennym wieczorem pod twym parasolem w niebieskiej sukienceNie trzeba mi wiêcejTak widzia³am j¹ na Twoich kolanach siedzia³a do rana i w twoich ramionach tak s³odko wtulonaI có¿ mi pozosta³o z twoich wielkich ma³ych s³ówJesiennych obietnic, ¿e nie znikniesz nigdy z moich snówI ci¹gle próbujê zapomnieæ o wszystkimGdy palê twe fotografieGdy jestem w miejscach gdzie byli?my razemPrzystajê i p³aczê ukradkiemJak widzia³am ciê i chcia³am bez s³owa ciê znów poca³owaæLecz w twoje ramiona wtuli³a siê onaTak widzia³am was i zrozumia³am, ¿e mi³o?æ przegra³aZosta³y wspomnieniaNie bêdê nic zmieniaæ