Aniele Moj Songtext

Lzy

von Mehr Songtexte

Aniele Moj Songtext
1. Czy uwa¿asz, ¿e wszystko jest w porz¹dku I ¿e patrzysz na mnie tak jak dawniej I jak dawniej przynosisz mi ?niadanie I jak kiedy? mówisz mi kochanie Mo¿e nie chcê zobaczyæ wielu rzeczy Mo¿e kto? naprawdê jest bez grzechu Lecz kto? pierwszy rzuci kamieñ nie zaprzeczy ¯e najszybsza mi³o?æ to ta bez po?piechu Refrain: Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê I magi¹ s³ów zdoby³e? mnie, zdoby³e? I kto powiedzia³, ¿e wszystko jest bez sensu Tacy jak my niewolnicy zmys³ów Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie By s³owa Twe tak kochaæ nieprzytomnie Ulotna mi³o?æ i Twoje po¿¹danie Aniele mój, czy w moim ?nie zostaniesz? 2. Czy uwa¿asz, ¿e wszystko jest w porz¹dku ¯e przynosisz mi kwiaty jak dawniej I ¿e nie masz nikogo na boku I ¿e bêdziesz mnie kocha³ w przysz³ym roku Mo¿e nie chcê zobaczyæ wielu rzeczy Mo¿e ja naprawdê nie mam racji Wiem, ¿e chcia³by? zatrzymaæ mnie na zawsze Lecz ja nie dam Ci tej satysfakcji Refrain: Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê I magi¹ s³ów zdoby³e? mnie, zdoby³e? I kto powiedzia³, ¿e wszystko jest bez sensu Tacy jak my niewolnicy zmys³ów Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie By s³owa Twe tak kochaæ nieprzytomnie Ulotna mi³o?æ i Twoje po¿¹danie Aniele mój, czy w moim ?nie zostaniesz? Aniele mój - tak brzmia³o moje imiê Aniele mój - tak zwyk³e? mówiæ do mnie Aniele mój...