Xíimbal Kaaj Songtext
Aj-ximbalo'on way yóok'ol kaab
Jóok'en a wiil, yaanto'on meyaj
Yaan to'on muuk' yaan u páajtal
Teech yéetel teen, mixmáak ulaak'
Ti' u ch'i'ibalo'on k-kaaj
Ti' u motsil maaya kaaj

Ko'one'ex te'e lak'iin
Tu'ux ku t'u'ubul k'iin
Way tu kaajil maaya wíinik
Ko'ox tu jáalk'aab naab
Ko'ox a wiil tuláakal le ba'al yano'
Yéetel ki'imak óolal
Táan in bin in xíimbal
Tuláakal u kaajil máasewáal kaaj
Way tu petenil Yucatán
Tu'ux ku t'aanal le maaya t'aan
Teech paal wíinik u'uy le paaxa'
Ko'one'ex kanik le maaya
Kin taasik yéetel in puksi'ik'al
Ko'one'ex ko'one'ex kanik paalale'ex
Ko'one'ex ko'one'ex kanik paalale'ex
Tuláakale'ex ku bine'ex tu najil xook
Tu naajil xook, tu naajil xook

Aj-ximbalo'on way yóok'ol kaab
Jóok'en a wiil, yaanto'on meyaj
Yaan to'on muuk' yaan u páajtal
Teech yéetel teen, mixmáak ulaak'
Ti' u ch'i'ibalo'on k-kaaj
Ti' u motsil maaya kaaj

Beyo' beyo' beyo'
Li'is a k'aab te'e ka'anal
Wáaj uts a wu'uyik le paaxa'
Je'el ku tal le bo'bo'chi' maaya k'aay
Tu'ux ka bin
Way tuláakal kin tasik
Le ba'ax kin betik
Tia'al a wu'uyik ta xikin
Teech máasewáal wíinik
Kuxa'an ak moots

Utia'al u yu'ubal lak t'aan
Ko'one'ex áantiko'on meyaj
Ko'one'ex ko'one'ex paalale'ex
Ko'one'ex ko'onex muul meyaj
Utia'al u yu'ubal ak t'aan
Ko'one'ex áantiko'on meyaj
Utia'al u yu'ubal ak t'aan
Ko'one'ex áantiko'on meyaj