Songs Sind Träume Songtext

Xavier Naidoo

von Mehr Songtexte

Songs Sind Träume Songtext
Jeder kennt die Phase, enn dänne mer sich frööch,
wo dä Senn wohl sinn maach, dä mer manchmohl söök,
wo mer rootlos, hoffnungslos, paralysiert,
hinnimmp, wat passiert.

Bess uss 'äm Orbit e' klei Leed, en Melodie
optauch, sich verhook, die tröstet, irj'ndwie
jet ze dunn hätt, mit däm, wo mer jraad draan ligg,
allerhöchste Zick!
Songs sinn Dräume, manchmohl Dräume,
Déjà-vus vun jet, wat noch wohr weede soll.
Songs sinn Länder, fremde Länder,
wo mer immer schon hin wollt.

't kann 'e Riff sinn, dat einem op de Sprüng hilf,
nur e' Woot, 'ne Ton, der russschreit, wat mer will.
'ne Refrain, dä wie e' Feuerwerk sinn kann,
dann un wann.
Storys övver Sehnucht, Angs un Einsamkeit,
övver Schweiß un Träne, övver Freud un Leid,
övver Luff un Liebe op dä eezte Bleck, Pech un Jlöck.

Songs sinn Dräume, manchmohl Dräume,
Déjà-vus vun jet, wat noch wohr weede soll.
Songs sinn Länder, fremde Länder,
wo mer immer schon hin wollt.
Songs sinn Dräume, manchmohl Dräume,
Déjà-vus vun jet, wat noch wohr weede soll.
Songs sinn Länder, fremde Länder,
wo mer immer schon hin wollt,
wo mer immer schon hin wollt...