Alles Weed Jot Songtext

Kasalla

von Et jitt Kasalla

Alles Weed Jot Songtext
E paar Planke Holz, e Stöckche Stoff
Un se haale dich för beklopp
Ne eetste Schritt, dat eetste Stöck
Aff he jeiht keine Wääch zoröck

Wä nix probiert, hät nix mieh vür
Un wä jarnix deit, verliert
De janze Zick dat Ziel em Blick
Immer wigger Richtung Jlöck
Du weiß jenau, do willst du hin
Jeihs Schritt för Schritt und määs di Ding
Ejal, wie lang, do jeihs vüraan
Un do weiß, do küss aan - irjendwann

Alles weed jot, alles weed jot
Maach dinge Wääche
Verlier nie dä Moot
Alles weed jot, alles weed jot
Folch dingem Stään
Und bau dir ding Boot

En bloodije Nas, e Brett vürm Kopp
Et jit nix mieh, dat dich stopp
E Samekoon, en Pflanz, ne Baum
Un jede Naach dä selve Draum

Wat es, wat bliev, wat hät Bestand
Länger als e Lääve lang
E Booch, e Bild, ne Foß em Sand
Oder en Linnich en dä Hand

Un eines Daachs, dann bes du draan

Alles weed jot, alles weed jot
Maach dinge Wääche
Verlier nie dä Moot
Alles weed jot, alles weed jot
Folch dingem Stään
Und bau dir ding Boot

Un irjendwann kütt die Flut
Un du häs immer dran jejläuv

E paar Planke Holz, e Stückche Stoff
Luur do, ding Schiff, jetz fährt et doch...
Alles weed jot, alles weed jot
Maach dinge Wääche
Verlier nie dä Moot
Alles weed jot, alles weed jot
Folch dingem Stään
Und bau dir ding Boot

Un irjendwann kütt die Flut
Un dann sitz du en dingem Boot

(Dank an Flo für den Text)