Willy Songtext
Willy En wat für´n Roll bes du nit erömjehöpp ob Bühn, ob Levve, häss dich nie zojeknöpp Vum Etappenhas zom Theaterfusch vum leeve Jung zom Unikum ömarms et jeden Ovend neu- ding Majestät, et Publikum Willy wat wör Kölle ohne dich? Willy su vill Minsche lieben dich. Willy du häs uns zom Laache jebraat danke, für ding Eijenaat. Wat e Rop un Runger op dingem Levvenswäch mer han Trone jelaach, jing et dir och schläch. Jo du bes´ne Minschefründ berömp wie Rhing un Dom. Denn dine Humor wor schon su off ne Rettungsring om Levvensstrom Willy wat wör Kölle ohne dich? Willy su vill Minsche lieben dich. Willy du häs uns zom Laache jebraat danke, für ding Eijenaat.