The Fosse Songtext
No no no ne se fi,
ne ne ni fe ne soe,
no no no ne si ni ve te.
.
No no no ne si fi,
ne ne ni fe ne soe,
no no no ne si ni ve te.