Skyline Vun Kölle Songtext

Höhner

von Classic Andante

Skyline Vun Kölle Songtext
1.
Hä's zwanzisch un kütt us nr Jäjend,
en der Bagger die Ääd ömjeplöösch han.
Nä! Braunkohle wollt' keiner mieh - vell ze düer,
deshalb moht'e jet anderes weede.
Dann em "Kicker" die Sick vun dr Bundeswehr,
do stund irjend jet vun "Kamerade",
vun "Verantwortung" un he bröhten se ihn,
öm zom Fridde ne Deil beizdraare.
För dä Fridde? Na jot - dann maach ich dat halt.
Doch zoeets moot och hä scheeße liere.
Nit nur dat, hä moot och - watt'e su noch nit kannt',
manch' en krankhafte Logik kapiere.
Un' dann wor et suwigg, met nem Blauhelm om Kopp
jing et aff en nem Fleejer noh Süde.
Un' do süht'e die eetste, vun Mine Zerfetzte,
jedrewwe vun Haß un vun Lüje.

Refrain:
Oh...un hä denk aan die Skyline vun Kölle!
Oh...un hä denk aan sing Lück, aan doheim.

2.
Un obwohl'e weiß: Dat es nit singe Kreech,
spürt'e och: He kann alles passiere.
Dann die Salv' uss'm Nix, all dat Bloot em Jeseech
un hä schreit un hätt Angs' zo krepiere.

Refrain:
Oh...un hä denk aan die Skyline vun Kölle!...

3.
"Wat en Laachnummer" - murmelt'e, fiebernd em Bett,
"...met nem Blauhelm he Herrjott zo spille".
Unger Morphium en irjend nem Feldlazarett,
drusse kraach en Jranat en die Stille.

Refrain:
Oh...un hä denk aan die Skyline vun Kölle!