Simuna Songtext
Bisenda guidxilu' naa xunaxi
pa ñanda nidxiña'dxi nexhu' huaralu'
dxi naa bidxiña' ñou' que ninadi'
ngue runi ruuna' rende' ra xpalu'
Ngue runi ruuna' renda' ra xpalu'
Guiÿni'neu' Diuxi pa na'gusiguenda
naca guixica guedacaalu' naa
Xi guni guiaana'ma saya' renda',
xunaxi huiini xti' ladxidua'
xunaxi huiini xti' ladxidua'
Jñaa ne bixhoze' guiropa' guti,
bizana', biche', bichagana',
ngue runi ruuna' que gapa' guiruti',
xi guni guiaana' ma stube' sia',
xi guni guiaana' ma stube' sia',
Nuu binni ruxidxi ora ruuya' ruuna',
rabica' naa quixhe' ique' xti' gunaa,
paraa chi guiaanda' lii ya' Simuna
de ba'du' laanu' xpuyu'lu' naa
de ba'du' laanu' xpuyu'lu' naa