Píseò Pro Satana Songtext

Nargaroth

von Black Metal Ist Krieg

Píseò Pro Satana Songtext
["Song About Satan"]
[Originally performed by Root. People who don't understand special central european symbols write the title as "Pisen Pro Satana"]

Ach Satane, Ty vládèe v?ehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køí? chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je nav?dy tvoje!
Kdy? nav?tíví? mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlu?ek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
mou du?i sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.
Vím, ?e jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tì?ím se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, a? na propasti kraj.
Pøi Èerné m?i jsem v?dy nesmírnì hrdý,
?e do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jì?te ?ádné vìdy,
to v?echno ty u? dávno znal.
Kdy? skládám ruce do støedu Pentagramu,
a du?e má se zaène zachvívat,
pak v?dycky pozná?, ?e nikdy tì nezklamu,
?e navìky tì budu milovat!