Oczy Szeroko Zamkniete Songtext

Lzy

von Mehr Songtexte

Oczy Szeroko Zamkniete Songtext
Zostañ to jeszcze nie pora Zostañ choæ jeszcze na chwile A¿ zamigoc¹ rado?nie Iskry w ksiê¿ycowym pyle W tym hotelowym pokoju Zachwyæmy siê sob¹ raz jeszcze Zanim odejdziesz do domu Niech zadr¿y smutne powietrze A ³zy pop³yn¹ cichutko Bo pragnê ciebie zatrzymaæ Jak czas zaklêty magicznie W z³ocistej kropli bursztynu Ref.Uczê siê ciebie na pamiêæ Niecierpliwymi palcami Rozpaczliwie na pamiêæ Szeroko zamkniêtymi oczami Czytam zach³annie od nowa Ca³ego zdanie po zdaniu Tak wiem ju¿ teraz i?æ pora Choæ dwa cienie na ?cianie Tañczyæ chc¹ dalej uparcie Czas pêdzi nieub³aganie Zegar wybija rozstanie Nie cofn¹ siê moje wskazówki Cudne dwie æmy zakrêcone Wokó³ gor¹cej ¿arówki Zanim siê wymkniesz ukradkiem I pêknie tama wezbrana Przytul mnie mocno raz jeszcze Bo wci¹¿ jak opêtana Ref. Uczê siê ciebie na pamiêæ