Korea Songtext
Dong Haemul Gwa Paek Tu San i Ma Ru Go Dal To Rok Hanu Nim I bo Uha Sa Uri Na Man Se Mugung hwa sam chon ri hwa ryo gangsan daehn sa ram dae hanu ro ki ri bo chon ha