Ja Samotna Songtext

Lzy

von Mehr Songtexte

Ja Samotna Songtext
Sama, sama, zupe³nie sama W tym samym miejscu ale w innym czasie Sama, sama, jak drzewo na pustyni Tak wiele siê zmieni³o od tamtej jesieni Refren: Kto odprowadzi ciê do domu dzisiejszej nocy? Kto uko³ysze ciê do snu dzisiejszej nocy? Kto wyzna tobie mi³o?æ dzisiejszej nocy? Kto obudzi³ siê obok ciebie wczorajszego poranka? Sama, sama, zupe³nie sama Czy teraz ju¿ wiesz, ¿e przemija s³awa? Pró¿ny cz³owieku pamiêtaj o pró¿no?ci Bo najgorsz¹ rzecz¹ jest umieraæ w samotno?ci Refren: Kto odprowadzi ciê do domu dzisiejszej nocy? Kto uko³ysze ciê do snu dzisiejszej nocy? Kto wyzna tobie mi³o?æ dzisiejszej nocy? Kto obudzi³ siê obok ciebie wczorajszego poranka?