Hinger Kölle Fängk Dr Dschungel An Songtext

Höhner

von Mehr Songtexte

Hinger Kölle Fängk Dr Dschungel An Songtext
Ming Mamm hät et mer beijebraat un minge Papp hät stets jesaat: hinger Kölle fängk der Dschungel an Wenn du der Rhing erop jeis weedste sinn, dat et wohr eß: hinger Kölle fängk der Dschungel an Wenn du in Bonner Richtung wanderst weed et Klima wirklich anders: hinger Kölle fängk der Dschungel an. La, Lalalalam lalalala, lalalala E Stückche wigger südlich weed et langsam unjemütlich hinger Kölle fängk der Dschungel an. Wo der Minsch vun Baum zo Baum sprengk met Jorillas en enem Chor singk, hinger Kölle fängk der Dschungel an Janz unge hause wilde Schare vum Stamm der Bajuware, hinger Kölle fängk der Dschungel an Die bedden do ne Strauß an als wahre Medizinmann hinger Kölle fängk der Dschungel an La, lalalala, lalalala, lalalala Wenn du der Rhing eraf jeis, wundere dich nit, wat do loß is hinger Kölle fängk dr Dschungel an Wo mr nackelich erömläuf de Babys noch met Jauche däuf hinger Kölle fängk der Dschungel an Un küss do wigger dann noh Norde, kummen Minschfresserhorde, hinger Kölle fängk der Dschungel an. Säs do bloß: Sture Feschkopp setz do ald en enem Kochtopp hinger Kölle fängk der Dschungel an La, lalalala, lalalala, lalalala Ming Mamm hät et mr beijebraat un minge Papp hätt stets jesaat, hinger Kölle fängk der Dschungel an Ich wollt wesse, wat do loß eß ov dä Sproch dann wirklich wohr eß hinger Kölle fängk der Dschungel an Un su kom ich och noh Binge, wo de Flore leise singe hinger Binge fängk der Dschungel an Do woß ich plötzlich wie et jeht jeder singk dat selve Leed, wenn et och üvverall anders klingk, wemmer vun der Heimat singk hinger Kölle fängk der Dschungel an. La, lalalala, lalalala, lalalala