Heim Jommer Nit Songtext

Höhner

von 2,3,4

Heim Jommer Nit Songtext
Mer sin op jeder Party immer widder jän dobei
Mr kann uns leicht erkenne - mer stonn immer en dr eetse Reih

Mer sin dä harte Kän un finge niemols en Eng
Mer singe nit schön - evver laut un jän
Unsre Leed! Jo unser Lieblingsleed:

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Un simmer nit jelade - do lade mr uns selver en
Mer stonn op lecker Esse, op jet Musik un op jode Wing

Mer sin dä harte Kän un finge nie en Eng
Mer singe nit schön - evver laut un jän
Unsre Leed! Jo unser Lieblingsleed:

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Mer bruche kei Jeld
Mer nemme uns Zigg
Mer jon op et Janze
Evver Heim jommer nit

Mer kumme jot aan
Mer halde jot mit
Un mer jon dovun us:
Heim jommer nit !

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!

Heim jommer nit!
Heim jommer nit!
Su schnell kritt uns he keiner quitt! Nä!
Heim jommer nit!