Hastav Biladav Songtext

Noa

von First Collection

Hastav Biladav Songtext
Lyrics: Natan Yehonatan
Music: Achinoam Nini/Gil Dor

Transliteration:

Shuv haruach noshevet krira
Kacha shar bichlof esh hakrav
Shenosif od keisam lamdura?
Eich avru hazmanim bil'adav
Veshuv stav..

Zer shirim mimilim she'ahav
Al hanegev yored leil hastav
Ki reut shekazot le'olam
Lo titnenu lishkoach ota.

Na'ase et hashir kmo zer shel prachim
Mimilim achronot shehaish hahu shar
Mishtikat hagvarim, midmaot habochim
Miyeladim shehidliku nerot bakikar

Mipsukei ahava shenotru al hakir
Mikol ele nadlik lehava shel tikva
Hi do'echet ulai, hi tashuv vetair
shiru shir lashalom hu kara