Halleluja Songtext

Brings

von Dat Is Geil

Halleluja Songtext
Ich han gehoot,
et jitt e Leed
Dat jeder kennt
un jeder singk
Och wenn do met Musik nix am Hot häs
Egal ob do
am fleeje bes
Oder jenoch häs,
vun all dem Driss
Nimm dir e Hätz un sing
Halleluja

Halleluhja, Halleluuhja, Haahlleeluhja

Do häs jedach
et Lääve hät ne Sinn
Alles weed jod,
alles haut hin
Un häs do dann
di Liehrgeld berappe müsse
Ejal wie deef
do jefalle bes,
Wie ramponiert
do widder küss
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja

Halleluhja, Halleluuhja, Haahlleeluhja (2X)

Egal wie secher
do dir bes
Wenn ene schwatze Engel ding Siel dir bütz
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja

Do häs ne leeve Minsch nevven dir
Alles god im Jetz un Hier
Dä Himmel blau, su wigg ding Auge luure

Halleluhja,Halleluuhja,
Haalleeluhja (2X)(Dank an jungenz für den Text)