A Gh'è Chi G'a Songtext

Modena City Ramblers

von Raccolti

A Gh'è Chi G'a Songtext
A gh'è chi g'à la pela negra
E cun cla pela dev camper
A gh'è chi g'à la pela bianca
E per scurirla al va zò al mer
A gh'è chi fa na vetta bela
E seimper voia de scherzer
E a chi va tot a sgarandela
E an sa piò che sant ciamèr
A gh'è chi g'à roba e quattrein
E panza pina tot i dè
E chi gnanc pan per i putèin
E al stamegh vod in fanda ai pé
A gh'è chi g'à la berca al mèr
E chi in 'na berca dev camper
Chi i miglierd li caunta fès
E chi an g'à gninta, al luschès
A gh'è chi souna al mandulein
O la chitara o al viulèin
E cun in tera al so capel
Sperand ch'ig maten deinter quel
A gh'è chi g'à la lengua langa
E tòt al dè va a spetegler
E chi va fort come 'na sfrombla
E chi per gninta, strabucher
A gh'è chi cmanda e a gh'è chi ubdès
Chi nas caioun mai piò al guarès
E seimper al mand acsè al srà
A gh'è chi g'à e a gh'è ch'in g'à