3cha9tek Men Galbi O Rabbi 3alem Songtext

Hasni

von Mehr Songtexte

3cha9tek Men Galbi O Rabbi 3alem Songtext
3cha9tek men galbi o Rabbi 3alem 3titek 3omri bah tethenna habeltini mani fahem porke resion tfare9na ,,,

Zad hbal ma jat kiya ki dayer galbek ana golili shaykhosek bash tshekii fiya o b had shek had khesrini ,,,

3cha9tek men galbi o Rabbi 3alem 3titek 3omri bah tethenna habeltini mani fahem porke resion tfare9na ,,,

ana bghitek 3andi ghir nti li lazem t fehemini 3ande tolba dalit tejri 9adiya glob la konti tebghini ,,,

3cha9tek men galbi o Rabbi 3alem 3titek 3omri bah tethenna habeltini mani fahem porke resion tfare9na ,,,
3lach 3lina had shi maneghebnek ma teghebnini ila jatek hakda matefrach 7awsi 3liya ma tel9eni ,,,

3cha9tek men galbi o Rabbi 3alem 3titek 3omri bah tethenna habeltini mani fahem porke resion tfare9na ,,,

ma jat hba ma jat kiya ki dayer galbek ana golili sha ykhosek bah tsheki fiya o b had shek 3adi tkhesrini ,,,

3cha9tek men galbi o Rabbi 3alem 3titek 3omri bah tethenna habeltini mani fahem porke resion tfare9na.